Nieuw: TripAdvisor reviews schrijven op een hotelwebsite

TripAdvisor is groot, dat is duidelijk. TripAdvisor ademt, en wij staan in ieder geval eventjes ademloos toe te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen op het reviewplatform. Dit keer komt TripAdvisor met de mogelijkheid om een review widget in de website te plaatsen.

7 musthaves voor een mobiele hotelwebsite

Elke marketeer weet dat het internet niet weg te denken is uit de marketingcommunicatie strategie van een hotel. Waarschijnlijk is de website waar mensen bij weg kunnen dromen, inspiratie op kunnen doen en over worden gehaald om te boeken dan ook al lang klaar. Maar wordt er ook gedacht aan het feit dat die bezoekers […]